Posebna ponudba
Fotografija
Foto knjiga
Foto koledarji
Foto darilni program
Digitalni tisk

Pogoji poslovanja na spletni strani www.posta.si­­

Prosimo, da preberete pogoje poslovanja zelo pozorno saj urejajo odnose med ponudnikom, podjetjem Posta, ter uporabnikom oziroma kupcem storitev in blaga spletne strani www.posta.si.

Kot obiskovalec, uporabnik programske opreme Posta, oziroma kupec blaga in storitev povezanih s ponudbo na straneh www.posta.si , ste dolžni upoštevati vsa pravila,ter imate vse pravice in dolžnosti, ki so naštete na teh straneh, kot tudi vse pravice in dolžnosti, ki jih našteva veljavni zakon o varstvu potrošnika.

www.posta.si je spletna stran namenjena uporabnikom programske opreme Posta, naključnim obiskovalcem, ter kupcem fotografske opreme in blaga spletne trgovine. Tako spletna stran,spletna trgovina, kot vsa programska oprema vezana na storitev Posta je last podjetja Posta.

Programski paket Posta je namenjen uporabnikom za pošiljanje fotografskih datotek v fotografsko obdelavo. Program je brezplačen in izdelan v slovenskem jeziku. Programa ni dovoljeno razdirati, predelovati ali uporabljati v druge namene brez dovoljenja avtorja.

Programski paket Posta lahko naložite na svoj računalnik, uporabljate preko interneta ali prenesete iz CD zgoščenke, ki jo lahko dobite na naslovu podjetja. Podjetje Posta, ne njeni pooblaščenci, ali zaposleni ne odgovarjajo za morebitne težave, ki bi nastale zaradi uporabe programskega paketa Posta na uporabnikovem ali katerem drugem računalniku ali delu računalniške opreme.

Program si nalagate ter uporabljate na lastno odgovornost. Za razumevanje načina delovanja programa Posta ter pripravo digitalnih datotek pred pošiljanjem si obvezno preberite navodila ter prispevke, ki so objavljeni na teh straneh.

Prejete datoteke /fotografije/ bodo izdelane v količinah, formatih ter na način, ki ga določi naročnik /uporabnik programa/ v skladu s trenutno veljavno ponudbo. Vse spremembe take ponudbe bodo objavljene na teh straneh.
Z uporabo programa Posta se uporabnik strinja ter zavezuje, da bo upošteval vse pogoje, ki so navedeni na teh straneh.
Vse naročene storitve bodo obračunane po veljavnem ceniku. K cenam storitev ali blaga bo prišteta tudi poštnina. Vse objavljene cene vsebujejo DDV.
Naročnik je dolžan izdelane fotografije oziroma tiskovine prevzeti ter plačati na način, ki je objavljen v vsakem posamičnem programskem paketu. Različni programski paketi vsebujejo različne možnosti ter načine plačil naročenih storitev. Način plačila je vedno prikazan pred končnim naročilom.

Izdelajo se samo tista naročila, ki so opremljena s polnim naslovom, e-naslovom ter telefonom. Nepopolno izpolnjeno naročilo se zavrže brez obvestila naročniku. Naročilo postane veljavno, ko prispe na strežnik izvajalca Posta o čemer je pošiljatelj dodatno obveščen preko elektronske pošte. Če uporabnik takega sporočila ne prejme, pomeni, da naročila ni pravilno oddal . Tako obvestilo vsebuje podatke o naslovu, količinah, ceni ter roku izdelave naročila.

POMEMBNO
Pravica do preklica naročila fotografij ter tiskovin je izključena, saj se fotografije, knjige, koledarji, posterji in ostali artikli iz foto ponudbe izdelajo po navodilih naročnika in so prirejeni njegovim osebnim potrebam.
Naročene fotografije, foto knjige koledarje oziroma druge tiskovine iz ponudbe programa Posta lahko zavrnete samo v primeru slabe tehnične izvedbe in sicer najpozneje v roku 15 dni od prejema.

Kasnejše uveljavljanje očitnih napak je izključeno. Skrite napake je potrebno treba uveljavljati nemudoma po odkritju oziroma najkasneje v zakonskem roku šestih mesecev.
V primeru upravičene reklamacije ima podjetje Posta. najprej pravico do nadomestne dobave. Kadar nadomestna dobava ni mogoča ali pa ne uspe, ima naročnik pravico zahtevati razveljavitev pogodbe ali znižanje cene. Pri odstopu od pogodbe je naročnik dolžan vrniti vso blago, stroške pošiljke pa prevzame podjetje Posta. Za ostala jamstva se ravna po trgovskih določilih. Jamstvo za posledično škodo, nastalo zaradi napak, je izključeno.


Vsi stroški komunikacije, ki so posledica pošiljanja fotografskih datotek ter ostali morebitni stroški vezani na delo s programsko opremo Posta niso všteti v ceno storitve in bremenijo uporabnika/naročnika.

Vsi podatki, izdani računi, ter ostala dokumentacija, ki se nanaša na storitev oziroma prodano blago je v arhivu podjetja Posta. in velja kot poslovna skrivnost. Na zahtevo uporabnika lahko izdamo kopijo dokumenta, ki se nanaša na določeno storitev le, če se ta glasi na njega osebno in to dokaže z ustreznim osebnim dokumentom. Fotografske datoteke/fotografije/ se ne shranjujejo in se brišejo takoj po izdelavi.
Uporabniki si lahko ogledajo stanje porabe tudi s pomočjo spletnega administratorja ob registraciji.

Uporabniki storitev Posta se pri pošiljanju fotografskih datotek v obdelavo morajo zavedati, da uporabljajo internetni prostor in da vedno obstaja možnost nepooblaščenega vdora v njihovo zasebnost /nepooblaščen vpogled v poslan fotografski material/.
Vsa besedila, grafike, fotografije, ter video posnetki so last avtorjev in jih ni dovoljeno uporabljati brez njihovega dovoljenja.


Nakup ter naročanje storitev in blaga v Trgovini

SPLOŠNI POGOJI nakupa ter naročanja storitev na daljavo v podjetju Posta. ter sistemu Posta- naročanje storitev izdelave digitalnih fotografij preko interneta.


Spletna ponudba Posta, ki jo upravlja Posta., omogoča vpogled v trenutno ponudbo fotografskega blaga in storitev, ter nudi možnost nakupa predstavljenega blaga 24 ur dnevno. Medsebojne odnose med kupcem in ponudnikom blaga predstavljenega na straneh www.posta.si urejajo splošni pogoji predstavljeni na teh straneh. Uporaba spletne trgovine, spletnih programov kot vseh predstavitev na omenjenih straneh je brezplačna. Uporaba trgovine, nakup, je omogočen samo z uporabo uporabniškega imena in gesla s katerim se kupec predstavi. Geslo je zavarovano in tajno ter tako znano le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on ali oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu. Uporabnik se zavezuje, da bo osebne podatke potrebne za vstop v nakupovalni del trgovine vpisal točno.

NAROČANJE BLAGA

Posta. bo preko spletne trgovine sprejeta naročila obravnaval kot nepreklicna. V primeru napake lahko kupec brez dodatnih stroškov naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v obdelavi. Po prejemu obvestila, da je naročilo v obdelavi preklic naročila ni več možen.
Vsako naročilo blaga in storitev spremljajo tri elektronska sporočila. Prvo (1), ki obvešča kupca, da je blago naročil, drugo(2), ki ga obvešča, da je naročilo v postopku izdelave ter tretje (3) ki kupca obvešča da je naročilo obdelano ter pripravljeno za dostavo. Časovni zamik med obvestilom 1 ter obvestilom 2 je največ 8ur med delavniki ter največ 48 ur med dela prostimi dnevi.
Za kvalitetno spremljanje obvestil programa Posta se prepričajte, da vaš elektronski predal omogoča sprejemanje elektronske pošte s končnico Posta.si. Nedostavljena sporočila niso razlog za morebitne naknadne preklice naročila.


Naročila posredovana preko sistema www.posta.si postanejo veljavna s potrditvijo naročnika, da je seznanjen s pogoji nakupa. To obvestilo uporabnik prostovoljno potrdi, ter na ta način pokaže da se strinja z naročeno storitvijo ter ceno. Naročeno in dostavljeno blago ostane v lasti podjetja Posta do končnega plačila.

Objavljene cene in cene v izdanih ponudbah so nepreklicne in veljajo samo za nakup preko Posta spletne trgovine ter sistema Posta.
Vse cene v trgovini so navedene v EU (evro) in vsi posli bodo tudi opravljeni v omenjeni valuti.


Plačila blaga se izvajajo pod pogoji, ki jih nudijo obrazci za nakup v vsaki posamični različici programa. Plačilni pogoji se lahko med seboj razlikujejo glede na vrsto izbranega programa ali storitve.

VELJAVNOST PONUDBE

Cenik za izbrano blago ali storitev stopi v veljavo v trenutku pristopa k nakupu, oz. v trenutku zaključka in oddaje naročila preko spletne trgovine Posta ali spletnega sistema za izdelavo fotografij in tiskovin Posta. Cenik storitev ali blaga je sestavni del programske opreme za naročanje in je kot tak zavezujoč.

Spletni cenik je informativne narave in se v nekaterih delih lahko razlikuje od cenika v programu Posta. Pri naročilih s programom velja izključno cenik, ki ga ponuja program Posta.


ZAVRNITEV NAROČILA

Podjetje Posta lahko v času do izdaje obvestila, da je naročilo izdelano ter pripravljeno za dostavo, naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, zavrne.
Podjetje Posta lahko katerokoli naročilo, ki je v nasprotju z načinom uporabe zavrne brez dodatne obrazložitve.
Podjetje ni materialno odgovorno za neregularno izvedena naročila ali naročila, ki niso v skladu z pogoji objavljenimi na teh straneh.

POPUSTI

Na naših spletnih straneh so občasno objavljena gesla, ki prinašajo določene popuste.
Popusti se uveljavljajo samo na osnovi veljavnih gesel v višini, ki jih le ta objavljajo. Gesla oziroma popusta ne moremo uveljavljati naknadno temveč le ob potrditvi naročila. Višina popusta je ovrednotena v predoglednem obrazcu izračuna cene pred dokončno oddajo naročila.
Popusti so lahko izkazani v procentih, določenih zneskih ali kot brezplačni artikli.
Popusti veljajo le ob pravilni uporabi ter na način, ki je objavljen na naših spletnih straneh ves čas trajanja gesla. Uporaba storitev komercialnega tiska ter uporaba storitev izven uporabe programa Posta ne spadajo v kategorijo uporabe gesel popusta.

Vsa objavljena gesla, ki prinašajo popust imajo rok trajanja, ki je objavljen na naših straneh. Po poteku roka, geslo postane neveljavno in ga program zavrača.
Gesla imajo lahko tudi omejeno število uporab. Določena gesla lahko uporabite samo 1x druga večkrat. Pri enem naročilu pa lahko vedno uporabite samo eno geslo. Popusti se nikoli ne seštevajo, ker so vedno vezani samo na eno naročilo.

Popusti so namenjeni vzpodbujanju uporabnikov pri uporabi programa Posta in so vezani izključno na uporabo programa.

Vsi popusti, ki jih ponuja program Posta so vezani na geslo, ki ga morate vpisati v prostor za geslo tik pred oddajo naročila. Naročnik, uporabnik, je upravičen samo do popusta, ki mu ga omogoča program ob vpisu pravilnega gesla. Nepravilno vpisano geslo, geslo ki je poteklo ali že izkoriščeno geslo, bo program zavrnil kot neveljavno. Zavrnitev gesla je nepreklicna in je ni mogoče naknadno spremeniti.

Ker v podjetju Posta. ne sledimo načinu uporabe programa Posta, strojne opreme uporabnikov, ter njihovih operacijskih sistemov ne moremo odgovarjati za primere, ko program zavrača geslo iz "neznanih razlogov". Popusta ne morete uveljaviti na noben drug način. Vsa morebitna vprašanja naslovite na kontaktni obrazec podjetja.

Naknadno uveljavljanje popusta ni možno. Popusta tudi ni mogoče uveljaviti po telefonu, elektronski pošti ali na kateri koli drug način, ki ni povezan z vpisom v program Posta.


Deli spletnih strani v tujem jeziku.

Deli spletnih strani so objavljeni v tujih jezikih in so namenjeni obiskovalcem svetovnega spleta. Vse cene ki so postavljene v drugih valutah so informativne. Vsi izdani računi za opravljene storitve v tujino so v valuti evro ter informativno prikazane v valuti na katero se nanašajo.

Spletna trgovina bo naročeno blago kupcu dostavila s pomočjo dostavne službe pošte Slovenija po pravilih in pogojih tega podjetja. Dobavni rok kupljenega blaga prične teči prvi delovni dan po 16uri po prilivu sredstev na naš TRR, oziroma po dogovoru s kupcem pri plačilih po povzetju.

Spletni Sistem Posta bo svojim uporabnikom izdobavil naročeno storitev med delavniki in sicer najmanj dva delovna dneva od časa naročanja.


ROK IZDELAVE - PREVZEM - DOSTAVA
Rok izdelave naročila se spreminja glede na obremenjenost proizvodnje. V postopku zaključevanja naročila se pri vsakem artiklu izpiše predvideni čas izdelave.
Minimalni čas, ki ga potrebujemo za izdelavo naročila: 1 delovni dan
Povprečni čas, ki ga potrebujemo za izdelavo naročila 2 delovna dneva

Blago se dostavlja preko razširjene mreže pooblaščenih poslovalnic ali po pošti. Način dostave je dogovorjen v postopku naročanja na zahtevo naročnika in ga naknadno ni mogoče spreminjati.Garancija izvršene storitve

V primeru potrebe po dodatnih informacijah v zvezi z garantnimi pogoji storitve sistema Posta vas prosimo, da nas kontaktirate na našo telefonsko številko 04/20 26 160.

Vsa sporočila in gradiva, ki jih boste posredovali po elektronski pošti, bomo vključno z vsemi podatki, vprašanji, komentarji, predlogi in podobnimi stvarmi obravnavali kot ne zaupne in nelastniške informacije.
Vsi osebni podatki kupcev,predmet nakupa, vrednost,ter ostali dokumenti povezani z nakupom so poslovna skrivnost in se hranijo na sedežu podjetja.
Otroci, mlajši od 18 let, naj pred sporočanjem naslova za elektronsko pošto ali drugih osebnih podatkov vprašajo za dovoljenje svoje starše ali skrbnike.

Vse storitve sistema Posta spadajo pod splošne pogoje garancij za tovrstne izdelke.
Podjetje garantira za kvaliteto materialov uporabljenih v storitvi izdelave digitalnih datotek na način ki ga določa proizvajalec fotografskega materiala in opreme. Garancijske pogoje dostave naročil pa prevzema podjetje Pošta Slovenije, ki je naš pogodbeni partner.

Naročene fotografije, foto knjige koledarje oziroma druge tiskovine iz ponudbe programa Posta lahko zavrnete v primeru slabe tehnične izvedbe ali neupoštevanja pisnih navodil, ki spremljajo naročilo in sicer najpozneje v roku 15 dni od prejema.

Kasnejše uveljavljanje očitnih napak je izključeno. Skrite napake je potrebno treba uveljavljati nemudoma po odkritju oziroma najkasneje v zakonskem roku šestih mesecev.
V primeru upravičene reklamacije ima podjetje Posta najprej pravico do nadomestne dobave. Kadar nadomestna dobava ni mogoča ali pa ne uspe, ima naročnik pravico zahtevati razveljavitev pogodbe ali znižanje cene. Pri odstopu od pogodbe je naročnik dolžan vrniti vso blago, stroške pošiljke pa prevzame podjetje Posta.
Za ostala jamstva se ravna po trgovskih določilih. Jamstvo za posledično škodo, nastalo zaradi napak, je izključeno.

Reklamacije sprejemamo izključno v pisni obliki in sicer po pošti na naslov podjetja. Po elektronski pošti (brez ogleda reklamiranega blaga) reklamacijo obravnavamo samo informativno brez zavezujočih zaključkov.

Reklamacijski zahtevek naj vsebuje:

Ime in priimek naročnika
Kopijo izstavljenega računa
Opis reklamacije
Predlog reševanja reklamacijskega zahtevka (vračilo kupnine ali ponovitev naročila)

Reklamirano blago

Če reklamirano Storitev iz sistema Posta ni mogoče popraviti bodo reklamirani artikli izdelani ponovno ter odposlani naročniku brezplačno. Reklamirano blago uporabnik vrača na lastne stroške in se odloča med povrnitvijo kupnine ali ponovitvijo storitve. Reklamacijski postopek se prične šele po prispetju reklamiranega blaga na poslovalnico, kjer ste prejeli - izbrali naročilo.
Garancijske pogoje storitve spremlja specifika naročanja. V določenih delih storitve se uporabniške datoteke, ki so lahko predmet reklamacije brišejo, zato jih je potrebno, v primeru ponavljanja ponovno poslati. Takšno pošiljanje datotek gre na račun uporabnika.

Med reklamacijske zahtevke ne spadajo:

1/ Barvna odstopanja med izdelano fotografijo (na foto papirju ali v tiskani obliki) ter prikazom na računalniku naročnika.
2/ Barvna ali tonska odstopanja na artiklih foto darilnega programa.
3/ Manjkajoči deli vsebine posnetkov zaradi nesorazmerja med digitalno datoteko in izbranim formatom naročila
4/ Slaba kakovost posnetkov, ki so posledica neupoštevanja programskih opozoril o slabši kakovosti uporabljenih fotografij.
5/ Porezava robov motiva fotografij ali tiskovin, ki so posledica tehnologije izdelave fotografij ali tiska ne glede na popolno ujemanje razmerja stranic med naročeno datoteko in izbranim formatom. Fotografije: 1,5mm po vsaki stranici. Digitalni tisk 2,5mm po vsaki stranici.
6/ Porezava motiva zaradi tehnologije platničenja (motiv je skrit v hrbtu knjige)
7/ Porezava robov motiva pri spiraljenju koledarjev.
8/ Slovnične ali tipkarske napake v posredovanih datotekah za tisk.
9/ Prazne vsebine v naročenih tiskovinah, ki so posledica nedokončanih projektov (prazni listi v sredini ali na koncu knjige)
10/Nepravilno izvedeno naročilo zaradi zahtev, ki niso sestavni del naročila

Predvidena toleranca / natančnost postavitev znotraj tiskovne forme.

Program za oblikovanje tiskovin Posta je v svoji namizni ali spletni različici namenjen amaterskim, domačim hobi oblikovalcem. Mere in oblike postavitev so približne in ne odražajo dejanskega stanja končnega produkta zato ga ne uporabljajte v profesionalne namene. V primeru potrebe po natančni reprodukciji oblikovanega in naročenega produkta se prosim posvetujte z operaterji tiskarne na naši telefonski številki 04/20 26 160 ali nam pišite. Reklamacije, ki temeljijo na osnovi razlik med tistim, kar uporabnik vidi na domačem ekranu in tistim kar je dejansko natisnjeno ne bomo upoštevali.

Primer razlik med videnim in natisnjenim:

Razmik med črkami, stavki, odstavki.
Oddaljenost objekta od roba tiskovine /Porezani objekti ali beli robovi
Debelina obrob na objektih znotraj tiskovnih površin
Jakost ter oddaljenost senčenih objektov

Piškotki

Celoten sistem prijavljanja, košarice in nakupa poteka preko sejnih piškotkov (session cookies). To so piškotki, ki so na vašem računalniku shranjeni le v času dokler uporabljate našo stran. Ko zaprete brskalnik ali ko poteče vaša seja (nekaj ur) se tak piškotek izbriše z računalnika. Piškotki so popolnoma nenevarni, saj ne puščajo nobenih sledi na računalniku, so pa pogoj za pravilno delovanje strani.

Brisanje uporabnika iz vseh baz sistema Posta.

V primeru, da se uporabnik, oz. obiskovalec strani pod blagovno znamko Posta ne strinja s pogoji delovanja mora z uporabo storitev prenehati, ter izbrisati oziroma zahtevati izbris vseh svojih podatkov iz baz sistema Posta. Prav tako mora izbrisati iz svojega računalnika vse elemente programa, besedil, fotografij in ostalih vsebin, ki jih je prenesel iz strani Posta.
V primeru, da upravnik sistema Posta ugotovi, da se uporabnik ne drži pravil delovanja ima pravico takega uporabnika izbrisati iz vseh baz sistema, ter mu na ta način onemogočiti uporabo storitev.
Upravnik sistema Posta lahko začasno blokira uporabnika tudi v primeru, če se pojavi utemeljen sum zlorabe ali neprimerne uporabe programa, storitev, akcij ter ostalih vsebin sistema Posta.


MOJA KOŠARICA
Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?